Mechatronics Engineering
Faculty

Dr.K.Krishnamurthy
Dr.R.Parameshwaran
Dr.S.Shankar
Dr.B.Meenakshipriya
Dr.P.Ravichandran
Dr.R.Kiruba Shankar
Dr.C.Maheswari
Dr.S.Sathiyavathi
Dr.N.Nithyavathy
Dr.V.G.Pratheep
K.Gomathi
K.V. Mahesh Kumar
A.Tony Thomas
S.K.Thangarasu
V.Arun Kumar
A.Shanmugam
S.Praveen Kumar
N.Muralidharan
K.Suganeswaran
S.Arun kumar
C.Naveen
T.Tamilarasi
A.Balaji
S.Thangavel
R.Nithyaprakash
Total No of Faculty:25