Information Technology
Faculty

Dr.S.Varadhaganapathy
Dr.C.Nalini
Dr.J.Premalatha
Dr.R.Thamilselvan
Dr.G.K.Kamalam
Dr.C.Poongodi
Dr.S.Anandamurugan
Dr.P.Suresh
Dr.T.Abirami
Dr.R.Devi Priya
R.Shanthakumari
R.Rajadevi
D. Vijay Anand
N.Anitha
B.Anitha
Dr.S.Mylsamy
K.R.Prasanna Kumar
M.Ramalingam
H.Muthukrishnan
E.M.Roopa Devi
S.Anitha
K.Logeswaran
K.Lalitha
B.Bhuvaneswari
S.Vinothkumar
A.P.Ponslevakumar
P.S.Prakash
K.Sentamilselvan
A.Jeevanantham
Total No of Faculty:29