Computer Technology - UG
Faculty

Dr.P.Priakanth
S.Kalaiselvi
Dr.S.Karunakaran
A.Kalyanasaravanan
P.Seetha Subha Priya
S.Poorani
Dr.N.T.Renukadevi
S.Nandhinidevi
K.Saraswathi
P.Gokila Brindha
S.Parvathavarthini
D.Hemalatha
B.Ravisankar
M.Santhiya
M.Sakthi Radha
J.Deepa
C.Narmatha
N.Sudhavani
Dr.C.N.Vanitha
D.Nanthiya
S.Malathy
S.Dhiviya
K.Sathya
M. Chandhana Surabhi
D. Deepa
M. Monikha
Total No of Faculty:26